รายละเอียดชิ้นส่วนเทอร์ไบน์
HYDRO-FLOW PUMPS

VERTICAL  MIXED  FLOW  PUMP