สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลและเจาะสำรวจ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจภาคสนามมีดังนี้
1. เครื่องหาตำแหน่งจากดาวเทียม (Global posisioning system, GPS)
2. เทปวัดระยะสำหรับใช้ในการรังวัดตัดแนวและวัดตำแหน่งจุดสำรวจ 1 ชุด
3. เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (resistivity meter) ผลิตภัณฑ์ของ SUEBSAK รุ่น SS08 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
4. วิทยุรับ-ส่ง สนาม ขนาด 3 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image